Serveis

Gestió Immobiliària

Gestió integral d’intermediació, els nostres coneixements en el mercat immobiliari.

Avalats per una llarga experiència, ens permeten oferir-li una intervenció eficaç en tots els supòsits, que intervenen en la gestió de compra venda d’un immoble, des de la documentació precisa, fins a la resolució del més inoportú incident que pugui sobrevenir en el procés de venda. La nostra mediació en: Compra-Vendes; pisos, locals comercials o industrials, solars, Edificis, permutes, Estudis de rendibilitat, Traspassos, Valoracions, Taxacions Judicials. Assessoria i Gestió jurídica. Perfecció del negoci immobiliari, ja compra o venda, anem junts, des de l’inici de l’operació “m’ho quedo”, fins a la signatura en Notària, “claus en mà”; garantia professional en tot el procés, per a la seva seguretat.

Dilatada experiència en:

Registre De la Propietat, notes simples, Certificacions, Estatuts, Reglament Hipotecari, cancel·lació de càrregues registrals; etc.

Informació I assessorament sobre testaments, i actes d’última voluntat. Declaració d’Hereus, acceptació o rebuig d’Herències.

Declaracions d’Obra Nova i Divisió Horitzontal.

Recursos Administratius davant l’Administració, reclamació, alçada, contenciós administratiu, etc; gestions Agència Tributària, Ajuntament, Urbanisme i Cadastre Urbà,Hisenda. etc.

Departament Jurídic

El gabinet d’advocats, especialistes en Dret Immobiliari, l’assessoraran i gestionaran qualsevol assumpte judicial.

Propietat Horitzontal

Administració de Comunitats de Propietaris, Patrimonis, Comunitats de Bens, portem totes els gestions per el bon Funcionament dels espais comuns de la Comunitat de veïns, i de tot l’edifici o Immoble.

Administració, confecció de Pressupostos, cobraments i Pagaments; Assistència a Reunions, redacció i comunicació d’Actes d’Acords, dins el termini legal

Execució d’Acords. Reparacions i obres de conservació. Execucions judicials morosos, esgotada la via amistosa.

Llibres d’Actes, complimentar Actes, Renovació i Tramitació Llibres d’Actes, Registre Propietat.

Tràmits Agència Tributària, Gestió de Tributs (Censos, IRPF. Iva; etc) obtenció NIF.

Redacció de Reglaments i Estatuts, a petició de l’usuari

Informació i execució d’acords tendents a l’obtenció del Certificat d’Inspecció Tècnica de l’Edifici, i tot el que això significa, per a la tramitació de subvencions i ajuts públics.

Llibre de l’Edifici, quan s’escau.

Ens personem al seu habitatge, per veure el grau de conservació o mancances de la mateixa, amb especial atenció als serveis i subministraments, ens encarreguem si vostè ho desitja, de l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del Certificat d’Eficiència Energètica. Seleccionem el perfil del candidat al seu habitatge. I la nostra intervenció en:

Lloguer de pisos, locals comercials, oficines, despatxos, i naus industrials.

Redacció i tramitació de contractes d’arrendament i pròrrogues.

Gestió de Lloguer, cobraments i pagaments, liquidació mensual a propietari dia 15 de cada mes.

Constitució de fiances a l’Incasòl (Generalitat de Catalunya).

Preparació i seguiment de demandes judicials per desnonament.

Aplicació de Augments i repercussions, si procedeixen.

Gestió de serveis i subministraments de l’habitatge.

Gestió de tributs (Iva, IBI, etc.) .

Manteniment de l’Immoble.

Propietat Vertical

Ens ocupem de totes les actuacions perquè la seva propietat entri en el circuit del mercat de lloguer, per obtenir la millor rendibilitat, per això, li oferim un estudi individualitzat de renda de lloguer de la zona.

Assegurances

Les assegurances patrimonials són necessàries per cobrir el risc d’infortunis, davant l’adversitat, per això recomanem assegurar aquest actiu en Companyies solvents.

Companyies solvents que atenguin puntualment els sinistres de futur que puguin sobrevenir, per això ens ocupem, a través d’agents d’assegurances, de tots els assumptes que les comunitats de propietaris, o propietaris individuals ens sol·licitin aquest servei, en les diferents modalitats de pòlisses, ja siguin de:

Multirrisc d’edificis a Comunitat de Propietaris.

Bàsic d’Incendis

Responsabilitat Civil, de propietaris, o d’inquilins

Assegurances

Impagament de lloguers

Control I seguiment dels parts de sinistralitat

Tancament d’expedients, i percepció de indemnizacions, si escau.

Vols vendre o llogar el teu pis?

Deixa'l a les nostres mans.
Nosaltres ho fem per tu!
    93 340 17 18
    info@agenapisos.com
    De 9:00 a 13:00 | 16:00 a 19:00
    C/ Mallorca, 615 Barcelona 08026