Avís legal

La mercantil FINCAS A.G.NUÑEZ, SL; té el domicili comercial a carrer Mallorca, 615 Bxos – 08026 BARCELONA amb CIF número B60465804 . Podeu contactar amb nosaltres telèfon +34 93 340 17 18 i correu electrònic agn@agenapisos.com

CONDICIONS USUARIS
La web www.agenapisos.com, propietat de Fincas A.G.Nuñez, sl, ha estat dissenyada per a donar a conèixer als Usuaris en general tant l’empresa com les seves activitats i serveis. Entenent com Usuari a tota persona que accedeixi o navegui per la nostra pàgina web.

ACCÉS
Amb caràcter general, els Usuaris podran accedir a www.agenapisos.com de forma lliure i gratuïta. Fincas A.G.NUÑEZ podrà modificar la web agenapisos.com de forma unilateral, i sense previ avís, la prestació, configuració, contingut de la pàgina, les seves condicions d’ús i l’accés als serveis prestats.

COPYRIGHT
Els Drets de Propietat intel·lectual d’aquesta web són titularitat de Fincas A.G.NUÑEZ; per això, podem alterar en qualsevol moment i sense previ avís els seus continguts (disseny gràfic, preus, textos i codis). La prestació dels serveis i la publicació dels continguts de la web no implicaran en cap moment la renúncia o transmissió, total o parcial, dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts de la pàgina web que no hagi estat expressament autoritzat pels seus titulars constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per l’article 270 i següents del Codi Penal.
Llei Aplicable i Jurisdicció
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a www.agenapisos.com, serà d’aplicació la legislació espanyola. Les presents Condicions d’ ús es regiran pel que disposa la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l’aplicació de les presents Condicions d’us, Fincas A.G.NUÑEZ, i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

PRIVADESA de DADES
Informació addicional detallada sobre el tractament de les seves dades
La seva privacitat i seguretat són importants per a nosaltres. A continuació, les explicacions de les dades personals recollides dels nostres usuaris i com els utilitzem. Cal advertir que aquesta política de privacitat pot variar en funció d’exigéncies legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que visitin periódicament la nostra web: www.agenapisos.com

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
L’empresa Fincas A.G. Núñez amb CIF B60465804 amb adreça carrer Mallorca 615 local 3 CP08026 Barcelona. La informació de les dades de carácter personal que ens va proporcionar van ser recollides conforme al Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i al Consell de 27 d’abril del 2016.
Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures técniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Amb quines finalitats tractarem les seves dades?
Les dades personals són tractades amb fins de gestió, de tots els aspectes de la relació mercantil / contractual entre les parts. La base jurídica per als noms de les dades és l’execució del contracte o la relació existent entre les parts.
Així mateix, les seves dades poden ser tractades amb finalitats específiques, per correu electrónic, informació sobre els productes i o serveis prestats.
La base jurídica d’aquest tractament es l’interés legítim de mantenir informats sobre els seus clients sobre els seus productes i serveis.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les seves dades seran conservades durant el període de vigencia de la relació entre les parts, un cop finalitzada, conservada, degudannent bloquejades, durant tot el temps en qué sigui necessária la seva conservació per atendre els clients legals aplicables. Aquest termini de conservació es determina sobre la base de la legislació aplicable en cada moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades i les cessions es l’existencia de la relació mercantil, així com el compliment de les possibles obligacions jurídiques derivades de la mateixa.

Amb qui comparti rem les seves dades?
Les seves dades poden ser comunicades a tercers quan sigui necessari per al correcte desenvolupament i control de la relació entre les parts (per exemple, a entitats bancáries) o quan una llei així ho requereixi (per exemple, a l’administració tributaria).
Les seves dades també poden ser comunicades a les empreses del grup amb seu a l’Espai Económic Europeu).

¿Com protegim seves dades?
Hem definit polítiques de seguretat i procediments per garantir la confidencialitat de les teves dades.
Podem contractar amb tercers que puguin accedir i / o gestionar dades personals, però, en tot cas, es requereix que els tercers compleixin amb la legislació vigent i amb les nostres polítiques de seguretat, i ha d’assegurar l’ús de la informació d’acord amb les instruccions que els danyen i volen implantar les mesures técniques i organitzatives per garantir la confidencialitat de la
informació.

Quins són els seus drets en materia de protecció de dades?
Ates al reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. Vosté té els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i dret a presentar una reclamada davant les autoritats de control. Els que poden exercir a través del correu postal a l’adreça de carrer Mallorca 615 local 3 CP08026 Barcelona o per correu electrónic a fincasagn@gmail.com A través duna sol.licitud escrita i signada en fa que s’accepten les
següents dades: Nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, juntament amb prova válida en dret, com fotocópia del DNI o equivalent, i la petició en qué es concreta la sol.licitud

93 340 17 18
info@agenapisos.com
De 9:00 a 13:00 | 16:00 a 19:00
C/ Mallorca, 615 Barcelona 08026