FAQs

Preguntés Freqüents

L’impost de Béns Immobles (Contribució Urbana), ¿qui és l’obligat a la seva liquidació si la compra de l’habitatge es porta a terme en el mes de juliol?

L’obligat al pagament de la total quota de l’Impost de Béns Immobles, és el subjecte passiu que el dia primer de cada any és el titular de l’habitatge, tot i que la quota resultant estigui fraccionada en quatre pagaments trimestrals.

Hem concertat la compra d’un Habitatge i en les condicions establertes, es va pacte la cessió dels comptadors de subministraments d’aigua, llum i gas, com es regula aquesta situació?

El mateix dia de l’operació Immobiliària o dia anterior, (escriptura) és recomanable visitar l’habitatge, per comprovar que es lliura en les condicions pactades i prendre les lectures de cada un dels comptadors dels subministraments, i procedir a establir un document en el que se cedeixi els drets de cadascuna de les pòlisses, i anotar els registres, fent-hi constar que a partir dels mateixos la part adquirent assumeix l’obligació de pagament, no responent d’anteriors deutes, en cas que existeixin, i igualment establir un període de temps entre 10 i 20 dies perquè es procedeixi al canvi de nom de cadascun dels subministraments, per la part adquirent també es pot recórrer telefònicament a demanar informació al servei d’atenció al client de cadascuna de les companyies de subministraments per conèixer si hi ha deutes o fraccionament de serveis contractats ia més conèixer l’antiguitat del comptador i obligacions que comporta

Les càrregues que té l’habitatge, qui té l’obligació de sanejar?

Llevat que s’hagi pactat d’una altra manera, les càrregues que hi ha a la finca objecte de l’operació Immobiliària deuen ser sanejades pel venedor, per la qual cosa s’aconsella al comprador que obtingui informació registral de l’estat de les mateixes, per definir el tractament legal, obligacional, i la seva avaluació.

Els deutes comunitàries en cas de venda d’un habitatge, qui té l’obligació legal de liquidar-les a la Comunitat de Propietaris?

Els deutes comunitàries, d’acord amb la vigent Llei de Propietat Horitzontal, és responsabilitat del Venedor demostrar mitjançant certificació de l’Administrador o President de la Comunitat de Propietaris, que es troba al corrent de pagament de les mateixes, pel que el notari exigirà al moment de la formalització de l’escriptura pública el qual s’acrediti aquest estat.

Quin cost total té la formalització de l’Escriptura Publica de compravenda de l’habitatge que penso adquirir?

La formalització de l’escriptura pública de compravenda d’un habitatge, comporta, llevat de pacte en contra les despeses següents: 1.- honoraris de notari, per formalització i confecció de l’Escriptura Pública 2.- Liquidació del 10% s / base import de Compra , per autoliquidació de l’Impost de transmissions patrimonials i actes jurídic documentats 3.-Honoraris de registre de propietat. 4.-Despeses de gestoria. L’import d’aquestes despeses aproximadament ve a ser d’un 12 a un 13%, del valor escripturat, i el termini per fer-terme és de 30 dies, a partir de la data de l’Escriptura.

93 340 17 18
info@agenapisos.com
De 9:00 a 13:00 | 16:00 a 19:00
C/ Mallorca, 615 Barcelona 08026